Obecně závazná vyhláška - OZV

č. 3/2002

Města Kunštát o udržovaných a neudržovaných komunikacích v zimním období

Zastupitelstvo města Kunštát se usneslo dne 12.9. 2002 v souladu s usnesením § 10 písmeno a odst. 2, písmeno i zákona 128/2000 Sb. o obcích a zákona 13/1997 Sb. § 27 v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o udržování a neudržování místních komunikací v zimním období.

1. Neudržované místní komunikace:

(pro malý význam)

- komunikace od městské části sychotín k čističce odpadních vod

- komunikace k "Dianaberku"

- komunikace v Kaštanové ulici

-tyto komunikace budou označeny příslušnou dopravní značkou

2. Udržované místní komunikace

Ostatní místní komunikace neuvedené v odst. 1 budou udržovány odklizem sněhu a posypem firmou Autodoprava-Ing. Milan Peška dle uzavřené smlouvy. vyjímku tvoří chodníky, které v zastavěném území města hraničí se silnicí nebo místní komunikací a vlastníkem přilehlé nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba. V tomto případě za škody, jejichž příčinou byla závada na přilehlém chodníku (náledí, sníh) nese majitel nemovitosti, který odpovídá za schůdnost chodníků.

3. Způsob a lhůty odstranění závad ve schůdnosti udržovaných místních komunikací a průjezdných úseků (§ 27 odst. 7 cit. zákona)

Odklizení sněhu a posyp komunikací bude zajišťován pomocí mechanismů, vyjímečně ručně. je zakázáno používat popel. Prohrnování sněhu bude zajiš´továno ve výšce sněhu 5 cm, další do 3 cm.

Posyp bude zahájen okamžitě po prohrnutí sněhové pokrývky. V případě námrazy nebo mrznoucího deště bude posyp zahájen do 30 minut. V místních částech Kunštátu - Újezd, rudka, Sychotín, Hluboké, Touboř, budou práce spojené s odhrnováním sněhu a posypem zajišťovány v pořadí, jak uveden sled částí.

4. Zrušovací ustanovení

Tato OZV ruší OZV č. 2/1997 ze dne 6.8. 1997.

5. Účinnost OZV

tato OZV nabívá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejnění.

Kunštát 12.9.2002