Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2591)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22960
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Holky

známka (5.50)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

ZÁPIS č. 3/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát – 19.08.2004 v 17 hodin na MěÚ Kunštát

ZÁPIS č. 3/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát – 19.08.2004 v 17 hodin na MěÚ Kunštát Přítomno: 8 členů ZM Omluveni: pp.Konopáč, Mareček, Pavlů, Prchalová, Ing.Sojka, Ing.Šafář, MVDr.Wetter


Zápis ze zasedání ZM
Datum: 24. 8. 2004

ZÁPIS č. 3/2004

ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát – 19.08.2004 v 17 hodin na MěÚ Kunštát

Přítomno: 8 členů ZM

Omluveni: pp.Konopáč, Mareček, Pavlů, Prchalová, Ing.Sojka, Ing.Šafář, MVDr.Wetter

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání ZM
2. Informace o činnosti Rady města
3. Rozpočtové opatření č. 2/2004
4. Prodej a směna pozemků
5. Různé
 

K předloženému programu nebyly vzneseny připomínky.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

K ověření zápisu byli navrženi: Ing.Císek, p.Sehnal

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Ad 1) Kontrola úkolů z minulého zasedání – Ing. Stanislav Kolář - tajemník Ze zápisu z minulého zasedání vyplývá jeden úkol, a to v bodě č. 2, kterým bylo uloženo tajemníkovi projednat termíny střeleb na střelnici v Rudce. Toto bylo projednáno s předsedou MS p. Pařízkem, který přislíbil nápravu.
Starosta města hovořil o stanovisku nadřízených orgánů na rozšíření změny územního plánu, kterou schválilo ZM na svém zasedání dne 20. 5. 2004. Zařazení pozemků Ing. Dobeše do změny č. 2 nebylo doporučeno, protože tato změna byla již dokončena a  dalším projednáváním by došlo ke zdržení všech akcí zařazených v ÚP cca o jeden a půl roku. Starosta města navrhl usnesení z minulého zasedání ZM revokovat s tím, že 3 pozemky Ing. Dobeše, které žádá začlenit jako pozemky stavební, budou zařazeny do samostatné změny č. 3.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -
Usnesení: ZM schvaluje změnu ÚP č. 2 s tím, že žádost Ing. Dobeše bude zařazena do změny č. 3 ÚP. Práce na změně č. 3 budou zahájeny co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce.
Bod l) Usnesení: ZM bere na vědomí přednesenou informaci.

Ad 2) - Zpráva o činnosti RM – místostarosta Mgr.VšianskýViz příloha č. 1 zápisuPan Mgr. Všianský vysvětlil, že poskytovatelem připojení k internetu je od 0l.04.2004firma COMA, nové web.stránky zhotovila firma OMEGA Brno.

Bod 2) Usnesení: ZM bere na vědomí přednesenou zprávu
 
 

Ad 3) - Rozpočtové opatření č. 2/2004 – Ing. Alena Marková

Oznámila, že Krajskému úřadu Brno musí být vrácena část dotace nespotřebovaná načervnové volby ve výši 49.100 Kč. Tato částka musí být odečtena z výdajů i příjmů. Po této úpravě předpokládá návrh rozpočtového opatření navýšení rozpočtu o 5,974.900 Kč.V příjmech musí být začleněny všechny nové dotace. Vedení radnice vyjednalo systémovou investiční dotaci na rekonstrukci kotelny a jídelny ZŠ ve výši 3,900tis.Kč a dotaci na podporu výstavby bytů v částce l mil.Kč. Ve financování není navrhována změna a zůstává v rozpočtu převod celého zůstatku finančních prostředků z roku 2003 a splátka úvěru. Ve výdajích je návrh na začlenění dotací podle přidělených účelových znaků, dále jsou navrženy změny podle zaúčtování skutečnosti do příslušných § a položek rozpočtu a také různé výdaje na základě rozhodnutí rady města. V případě schválení návrhu 2. RO bude rozpočet města na r. 2004 po dvou úpravách činit 40.560.900 Kč.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Bod 3) Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/004

Ad 4) - Prodej a směna pozemků – Ing. Stanislav Kolář –tajemník

Žádost manž. Boženy a Pavla Tenorových, bytem Sychotín č.p.74 o koupi pozemku p.č. 1683/23 v k.ú. Kunštát, výměra cca 200m2 na zřízení přístupové cesty k pozemku.

V případě prodeje bude cena stanovena dohodou s přihlédnutím ke znaleckému posudku.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Žádost p. Petra Janouška, bytem Kunštát, Hliníky 329 o koupi pozemků p.č. 164/3 o výměře 203m2, p.č.165 o výměře 116m2, p.č. 167 o výměře 432m2. Jedná se o pozemky u domu žadatele v k.ú. Kunštát, které užívá jako zahradu a předzahrádku. V případě prodeje bude cena stanovena dohodou s přihlédnutím ke znaleckému posudku.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Žádost Ing. Petra Pěty, Kunštát, Hliníky 480 o bezúplatný převod pozemků p.č. 1592/1 o výměře cca 80m2 v k.ú. Kunštát. Převod pozemku žadatel zdůvodnil tím, že při směně pozemků s městem v roce 2003 došlo ke snížení jeho výměry pozemků bez náhrady.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Žádost Ing. Marka Šamšuly, bytem Brno Soukopova 9 o směnu pozemků p.č. 486/3, výměra 2m2, 486/2 – výměra 107m2, 486/4 – 123m2 v majetku města za pozemky 343/2 – 119m2, 345 – 86m2 v majetku žadatele. O směnu žádá z důvodu, že jeho pozemky jsou využívány k veřejné cestě. Tyto pozemky se nacházejí v k.ú. Touboř a OA Touboř směnu pozemků doporučil.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Bod 4) Usnesení: ZM schvaluje prodej, bezúplatný převod a směnu pozemků
Ad 5) - Různé

Dodatky ke zřizovacím listinám – Ing. Stanislav Kolář

Vzhledem k prováděným rekonstrukcím stravovacích zařízení v ZŠ a MŠ dojde ke změnám v zajišťování stravy pro jednotlivé školy. Veškerá strava se bude vařit v MŠ a kuchyně v ZŠ je rekonstruována na výdejnu, kterou však bude provozovat jako odloučené pracoviště MŠ. Z těchto důvodů je nutné provést změny ve zřizovacích listinách obou příspěvkových organizací. Poté bude požádán Krajský úřad Brno o provedení změny v zařazení školního stravování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1/2004 ke zřizovací listině příspěvkové organizace

„Mateřská škola Kunštát, okres Blansko“ ze dne 24. 11. 2000

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1/004 ke zřizovací listině příspěvkové organizace

„Základní škola Kunštát, okres Blansko“ ze dne 19. 9. 1994.

Hlasování: PRO 8 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

Starosta Města p.Lumír Krampl informoval ZM o přípravách investiční akce „Výstavba kanalizace“. Bylo provedeno výběrové řízení na projektanta pro vydání územního rozhodnutí, včetně vytyčení tras. (Vítěznou firmou je firma AQUATIS). Termín byl stanoven tak, aby do 05/2005 bylo vydáno stavební povolení a to i pro obce Rudka a Újezd.
Vedení města má příslib ministerstva zemědělství na dotaci ve výši 70%.
Starosta města informoval ZM o sporu občanů Rudky p. Konopáče a p. Vacha.
Pozemky užíval p. Konopáč na základě platné nájemní smlouvy, avšak město je odprodalo p. Vachovi. Při společném jednání zúčastněných a zástupců města nedošlo ke smíru. RM doporučuje vrátit vybrané nájemné za pozemky p. Konopáčovi a spor řešit soudní cestou.

Starosta města informoval o úpravách pozemku před náměstím, který je vhodný k výstavbě objektu občanské vybavenosti. Investora zatím město nezná.

Starosta města informoval o uvolnění nebytových prostor v domě č. p. 107 nám. Krále Jiřího firmou TIRUS. Uvedená firma neoznámila městu Kunštát své odstěhování, na písemné urgence města nereaguje. Nebytové prostory budou nabídnuty k pronájmu.

Starosta podal informaci ke zveřejněné studii nového koupaliště jejíž rozpočet je 19mil.Kč. Po rozpravě bylo ZM doporučeno věnovat se postupné rekonstrukci stávajícího areálu v rámci finančních možností města. Bylo doporučeno např. snížení dna bazénu, zbudování jednoduchých staveb občanské vybavenosti a sociálního zázemí.

Ing. Císek doporučil zahájit přípravné práce co nejdříve, aby zrekonstruované koupaliště sloužilo veřejnosti již v příští letní sezóně.

Zastupitelé města neměli další připomínky ani dotazy. Starosta města Lumír Krampl poděkoval všem členům i občanům za účast a 3. zasedání ZM v roce 2004 zakončil.
 

Lumír K r a m p l
starosta města

Ověřovatelé zápisu:Ing. Jan Císek, Libor Sehnal

Schůze skončila v 18.00 hodin

Zapsala: Konečná


 
   Komentáře k příspěvku
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.