Dnes je 18.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3843)

Výborná (2603)

Jde to (2666)

Dobrá (2585)

Nic moc (2582)

Špatná (2582)

Nejhorší v historii (6005)


Celkem hlasů: 22862
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
FBK Predators Kunštát

známka (4386)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

ZÁPIS č. 4/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát

ZÁPIS č. 4/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát- 25.11.2004 v 17 hodin


ZÁPIS č. 4/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát 25.11.2004 v 17 hodin na MěÚ K u n š t á t
Přítomno: 14 členů ZM, občané Neomluven: Ing.Císek

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti Rady města
3. Návrh na vybudování obchvatu města
4. Rozpočtové opatření č. 3/2004
5. Prodej a výkup pozemků
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - poplatek za odvoz TDO
7. Zřízení sociálního fondu, směrnice o tvorbě a čerpání
8. Veřejnoprávní smlouva v oblasti přestupků
9. Různé

Ad 1)
Jednání ZM Kunštát zahájil starosta p. Lumír Krampl. Přivítal přítomné občany a zástupce
Ředitelství silnic a dálnic Brno. Navrhl, aby bod č. 3) Návrh vybudování obchvatu města
byl přesunut jako bod č. 2).
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS. -
K ověření zápisu byli navrženi: Ing.Petr Sojka, p. Lubomír Mareček
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -
Ad 2)
Návrh na vybudování obchvatu města
Pan starosta Krampl uvedl, že město Kunštát zveřejnilo 5. 1 1. 2004 studii - návrh na vybudování obchvatu města a zároveň vyzvalo občany, aby se ke studii vyjádřili z důvodu, že o tak závažném záměru nemá rozhodnout pouze ZM. Uvedl, že v případě souhlasu s navrženou variantou dojde ke změně územního plánu. Dále připomněl, že trasa zasahuje do biokoridoru u zámku a vede v blízkosti pozemků , kde po vyřešení restitucí s církví je uvažováno se stavebními místy. Pan starosta předal slovo zástupci ŘSD Brno.
Pan Ing. Procházka - pracovník technického odboru ŘSD Brno k věci uvedl: Návrh č. l obchvatu města Kunštát byl zpracován jako diplomová práce studenta VUT Brno a je pouze jednou z mnoha variant. Studie, o které dnes uvažujeme má za cíl pouze hlídat výhledovou trasu, zda v době 20 - 30 let, obchvat stavět. To je účel předložení záměru dnešnímu zasedání. Připomněl , že výstavba navrženého záměru obchvatu není pro ŘSD prioritou.
Pan Ing. Procházka vysvětlil, že dnes se ZM vyjádří pouze k zadání zpracování studie a následně město Kunštát rozhodne, zda tato změna bude zahrnuta do ÚP. Zástupci města budou mít vždy možnost tuto změnu ÚP odmítnout, Zpracování studie předpokládá náklady cca 2mil.Kč, které uhradí stát. Studie by zahrnovala několik možných variant, trasa se dá upravit a přizpůsobit tak, aby respektovala vše, co se dosud na dotčeném území nachází.

Pan Ing. Procházka na žádost občanů uvedl výsledky průzkumu silničního provozu
v Kunštátě.
Denně městem projede cca 2500 vozidel v obou směrech přičemž 400 v Kunštátě končí.
50 pokračuje do Sebranic, 130 do Letovic, 500 do Boskovic, 200 dále za Boskovice, 60
do Lysic, 40 do Černé Hory, 190 do Blanska, 110-Rájec, Doubravice, 100 do
Vyškova, 500 do Brna, 30 - Brno venkov, 130 do Znojma.
Z uvedeného průzkumu plyne, že cca 2000 vozidel by využilo obchvat.
Ing. Zbyněk Sedlák - čím dříve bude studie zpracována, tím dříve může být vyčleněno území, které lze zúžit a může být využito jinak. Pokud se prokáže již studií, že bude porušena krajina a biokoridory, nemůže být město nuceno k dalšímu postupu.
ZM doporučuje RM zapojit do přípravy studie Urbanistické středisko Brno, jako zpracovatele ÚP.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje, aby Ředitelství silnic a dálnic Brno zadalo v I. pololetí r. 2005
vypracování technické studie do zaměřeného území jižního obchvatu KunŠtátu
silnicí 1/19.
Hlasování: PRO 11 PROTI 3 ZDRŽEL SE HLAS: -

Ad3)
- Zpráva o činnosti RM - místostarosta Mgr.Všianský
Viz příloha č, l zápisu
Pan Pavlů vznesl dotaz k vyškrtnutí výstavby z projektu DYJE II. Město Kunštát musí na tuto akci žádat finanční prostředky v rámci programu OP Infrastruktura . To si vyžádá pro příští rok investici ve výši 500tis.Kč na geometrické zaměření a l,5mil.Kč na přípravu projektové dokumentace.
Ing. Petr Sojka doporučuje RM jednat o snížení ceny projektové dokumentace. Cena projektu l,5mil.Kč odpovídá hodnotě nákladům stavby 450mil.Kč d!e sazebníku projektových prací a je tudíž nepřiměřená.
Pan starosta sdělil, že výběrové řízení na projektanta vypsal Svazek VaK Boskovice a komisevybrala firmu Aquaprocon Brno.
Pan Lubomír Mareček znovu požádal ZM, aby se zabývalo úpravou mostku v Sychotíně u Houdkových.

Bod 3) Usnesení: ZM bere na vědomí přednesenou zprávu.

Ad 4)
- Rozpočtové opatření č. 3/2004-Ing. Alena Marková
Návrh rozpočtového opatření č. 3 obdrželi všichni členové ZM .
Podkladem pro sestavení návrhu změn v rozpočtu města bylo vyhodnocení plnění
rozpočtu k 31. říjnu letošního roku, které je podrobně rozepsáno na 13 stránkách, dále
přidělení dotací od Krajského úřadu Brno a také předpoklad výdajů do konce roku a
jejich porovnání s dosavadním rozpočtem.
Pokud bude 3. RO na dnešním zasedání schváleno, bude rozpočet na letošní rok mít
prozatím následující parametry:

Příjmy celkem 39.673.890 Kč
Financování 1.347.000Kč
Výdaje celkem 41.00.890 Kč
Hlasování:: PRO 12 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS:
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2004

Ad 5)
- Prodej a výkup pozemků - Ing. Jan Španěl
ZM projednalo prodej pozemků:
1.Pozemek p.č. 734/2 v k.ú. Kunštát na Moravě o výměře 183m2 a pozemek p.č. 735/2
v k.ú. Kunštát na Moravě o vymře 96m2 zájemci Ireně Zrůstkové, bytem Brno,
Grohova 37.
Jedná se o pozemek , který rodina užívá a dříve byl na jejich LV zapsán. ZM navrhuje
prodej pozemku za cenu symbolickou 1,-Kč se zřízením věcného břemene na příjezd k rybníku.
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -

2.Část pozemku p.č. 6/1 (6/9) v k.ú. Kunštát na Moravě o výměře 32m2 zájemcům
JUDr. Bedřichovi a Boženě Těšákovým, bytem Bmo K Západi 28.
Za pozemek bude účtována cena dohodou s přihlédnutím ke znaleckému odhadu.
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS:

ZM projednalo výkup pozemků: 1. Pozemek p.č. 926/3 v k.ú. Kunštát na Moravě o výměře 241m2
ve vlastnictví Jaroslava Vítka, bytem Lazinov 88 - za cenu znaleckého posudku.
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS:

2. Část pozemků p.č. 310/1 a p.č. 310/9 v k.ú. Rudka u Kunštátu o celkové výměře cca
8.375m2 a část pozemku p.č. 1620/48 v k.ú. Kunštát na Moravě o výměře cca 800m2,
které j sou ve vlastnictví Josefa a Naděždy Dvořáčkových, bytem Rudka 20.
Předseda OV Rudka vysvětlil, že se jedná o pozemek pro dětský lyžařský vlek, cena
s prodávajícími je dohodnuta - 2,-Kč7m2.
Hlasování: PRO 13 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: l

3.Pozemek p.č. 13 v k.ú. Sychotín o výměře 104m2 ve vlastnictví Stefana a Bohumily
Valachových, bytem Levice, Okružná 12/1. Navržená cena dohodou 150,-Kč/m2
(jedná se o pozemek pod požární zbrojnicí v Sychotíně)
Hlasování: PRO 13 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: l

Ad 6)
- Obecné závazná vyhláška č. 2/2004 - Ing. Stanislav Kolář
Touto vyhláškou se mění OZV č. 7/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Na základě skutečných nákladů vynaložených na odvoz domovních odpadů
v roce 2004 je navrhováno zvýšení poplatku o 30,-Kč, tj. z 330,-Kč na 360,-Kč
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -
Usnesení: ZM schvaluje OZV č.2 /2004

Ad 7)
- Zřízení sociálního fondu, směrnice o tvorbě a čerpání - Ing.Stanislav Kolář
Pracovníci odboru kontroly KU Brno došli k závěru, že směrnice o používání sociálního fondu schválení radou města je nedostatečná a doporučili, aby ZM na svém jednám jako samostatný bod schválilo v souladu s §84, odst. 2, písm. d) zákona o obcích zřízení sociálního fondu. Doporučili vypracovat novou směrnici o používání sociálního fondu, která by obsahovala doposud vyplácené příspěvky a doplnit ji o příspěvek na penzijní připojištění, který má být rovněž poskytován ze sociálního fondu.
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: -
Usnesení: ZM zřizuje sociální fond od 1. 12.2004 a schvaluje vnitřní směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu.

Ad 8)
- Veřejnoprávní smlouva v oblasti přestupků - Ing. Stanislav Kolář
Město Kunštát má uzavřenou výše uvedenou smlouvu na dobu určitou a to do
31. 12.2004. ZMje předložen nový návrh smlouvy, který je shodný, změna pouze
včl. IV, kde se její platnost prodlužuje do 31. 12.2006.
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS. -
Usnesení: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou s městem Boskovice na projednávání přestupků.

Ad 9)
Různé:
• p.starosta Krampl požádal členy zastupitelstva, aby předložili své návrhy na zpracování
výhledu akcí města cca na 5 let.
• Na základě novely školského zákona předložen k projednání návrh OZV č.3/2004,
kterou se ruší OZV č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvest. nákladů na
provoz MS a školní družiny.
Hlasování: PRO 14 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS. -
Usnesení: ZM schvaluje OZV č. 3/2004

•ZS Kunštát předložila seznam nepotřeného hmotného majetku a žádá o vyslovení
souhlasu s jeho odprodejem:
Mrazící pult 1.000,-Kč (zůstatková cena)
Varný kotel 1801 400,-Kč
Smažící pánev 1.000,-Kč
Mixer OZAP 500,-Kč
Plynová stolička 2ks x 5001 1.000,-Kč
Pracovní stůl 200,-Kč
Kuch.špalek 50,-Kč
Tiskárna EPSON 3.000,-Kč
Ei.třitroubová pec TPE 30A 15.000,-Kč
Hlasování: PRO 14 PROTI - ^ ZDRŽEL SE HLAS: -
Usnesení: ZM schvaluje odprodej inventáře ZŠ Kunštát dle přiloženého seznamu a za navržené ceny.

Podána informace o tom, že firma SELF nabízí rozšíření kabelové televize do Rudky a Újezda.
-Žádost o dotaci na rozšíření místního rozhlasu do místních částí HZS zamítl.
-Město Kunštát se podílí na vydání nástěnného kalendáře mikroregionu. Pro místní
zájemce město objedná 300 ks kalendářů a zajistí jejich prodej.
-Ing. Sojka uvedl, žeje potřeba opravit plot a bránu u koupaliště a zabránit vstupu.
Pan Cveček odpověděl, že oprava plotu je objednána.
-Pan Jindřich Pavlů navrhl zatrubnit část potoka u základní školy a vyřešit tím několik parkovacích míst pro ZS.
MěÚ tuto možnost projedná se správcem toku.
Dále doporučil odeslat finanční pomoc v částce 20.000Kč určené obci na Slovensku postižené živelnou pohromou - vichřicí.
Hlasování: PRO 12 PROTI - ZDRŽEL SE HLAS: 2

Ředitelka MS p.Libuše Zárychtová požádala ZM o pomoc při zajištění nutných oprav v MS s výhledem cca na 5 let.Požadavky MS zpracuje ředitelka a tyto posoudí SO.
Pan Lukáš Hrdlička informoval ZM, že paní Viluše Tesařová, Kunštát 58 nabízí městu k odprodeji les. ZM doporučuje zjistit další podmínky a informovat RM.

informace
- zimní údržba komunikací je smluvně zajištěna s firmou p. Ing. Pešky.
Zastupitelé města neměli další připomínky ani dotazy. Starosta p Lumír Krampl poděkoval všem členům i občanům za účast a zasedání ZM v roce 2004 zakončil.

Lumír Krampl starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Sojka, p.Lubomír Mareček

Schůze skončila ve 20 hodin Zapsala: Konečná


   Komentáře k příspěvku
 
3wscyRcSdD (10.08.2016 02:17:43) yk1dx3nx@outlook.com  http://ceetbyvpqx.com
lhB4LnpP
   normally it can take a couple days however the previous answer was wrong you can have the virus it sometimes it could take years before you have any symptoms it lays dormant in your nerves and you can be cooungiats and not know you have the virus. its some pretty wicked stuff and if your partner has type 1 and gives you oral sex while they are contagious than it can affect your genital area.
 
dHJmrwIozrlwAr (26.10.2012 08:23:41) bwinkler@fitts.com  http://www.facebook.com/
EHdWZsrbC
   This could not possibly have been more hpelful!
 
jkjFaGEToLEjf (24.10.2012 09:03:53) jrhamil@chilitech.net  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003406869914
NoIdlsAbPI
   Radka napsal:Ahoj LeniÄ?ko!!VÄ?era mi dozarila Ladunka od Tebe.ChtÄ›la bych Ti tedm-to je??tÄ› jednou podÄ›kovat!! )Kdy?? jsem Ladunku vyndala z krabice,byla jsem dojate1 a ????astne1!!Je p?™ekre1snÄ› udÄ›lane1,preciznÄ› probarvene1 a Ty jsi velkfd talent!!Jsem py??ne1 na to,??e mohu vlastnit panenku od Tebe!!LeniÄ?ko,ze srdce Ti p?™eji mnoho ??tÄ›sted v osobnedm ??ivotÄ› a dal??ed p?™ekre1sne9 panenky!!Pusu Radka )
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.