Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2591)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22960
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Kunštátské dominanty

známka (5.52)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE KANALIZACE A ČOV V KUNŠTÁTĚ

V poslední době se v Kunštátě hodně mluví o nutnosti rekonstrukce a modernizace kanalizace a ČOV v Kunštátě


V poslední době se v Kunštátě hodně mluví o nutnosti rekonstrukce a modernizace kanalizace a ČOV v Kunštátě a jeho místních částech – Sychotin, Újezd a Rudka. Tento bod byl diskutován i na posledním jednání Městského zastupitelstva v Kunštátě (pozn. dále jen MZ), kdy zastupitelé odmítli vyčlenit částku 2 mil. Kč na geodetické zaměření, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost k projektu pro územní rozhodnutí na tuto akci.
Proč k tomu došlo? MZ na svém zasedání dne 20.2.2003 schválilo závazek Města Kunštát na zabezpečení krytí vlastními prostředky ve výši 27% na zmíněnou akci. Předpokládané náklady akce byly 65 mil. Kč. Následně byla zahájena příprava záměru celé akce. V průběhu roku 2004 byli zastupitelé zápisy z jednání městské rady informováni o tom, že Svazek VAK Boskovice vyhlašuje výběrová řízení na geodetické zaměření, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na předmětnou akci. Na tom by jistě nebylo nic špatného, kdyby nám starosta v zápise z jednání městské rady ze dne 15.11.2004 neoznámil, že Město Kunštát musí tyto přípravné práce ve výši 2 mil. Kč uhradit. Toto se nám zdálo nepřiměřené a na jednání MZ dne 25.11.2004 jsme na to upozornili.
Doklady týkající se výběrových řízení a přípravy akce nám ale byly předloženy po urgencích až začátkem února tohoto roku. To co jsme zjistili, nás doslova šokovalo. Např. informace o ceně projektové dokumentace pro územní řízení a geodetického zaměření se v zápise z městské rady objevila až 2 a ½ měsíce po podpisu smlouvy na projekt a výběrové řízení na geodetické zaměření nebylo vůbec vyhlášeno. Zásadní je ale to, že vítězná nabídka firmy AQUA PROCON s.r.o., která byla zpracována dle sazebníku UNIKA obsahovala náklady na inženýrskou činnost. Následně ale bylo na inženýrskou činnost vypsáno nové výběrové řízení. V něm byly osloveny 4 firmy, které podaly nabídky v rozmezí 446-582 tisíc Kč. V oznámení výsledků výběrového řízení ze dne 15.10.2004 jsou však uvedeny pouze tři firmy s částkami 840-982 tisíc a za vítěze je vyhlášena firma AP Investing s.r.o., která je mimochodem dceřinou společností firmy AQUA PROCON s.r.o! Na částku 840.000 bez DPH byla s touto firmou uzavřena i smlouva o dílo. Dle tvrzení tajemníka Svazku VAK Ing. Dryšla došlo k omylu, který byl následně opraven. Co již však napravit nelze, je skutečnost, že z 11 bodů předmětu plnění bylo více jak 7 součástí základní inženýrské činnosti obsažené v nabídce a smlouvě AQUA PROCON s.r.o.. Tím byla firma AP Investing s.r.o. ve výběrovém řízení zásadně zvýhodněna a toto výběrové řízení by mělo být zcela zrušeno.
Jak jsme se na posledním jednání MZ dne 17.2.2005 dozvěděli, starosta města Krampl se zavázal k úhradě kompletní přípravy stavby v plné výši. K tomuto ovšem nedostal od zastupitelů žádný mandát a nebylo to ani projednáno v městské radě. Pokud uznáme částku za projekt pro územní rozhodnutí ve výši 1,396.000 jako oprávněnou, tak můžeme předpokládat dle sazebníku UNIKA náklady na projekční a inženýrskou činnost v dalších stupních (vodoprávní povolení, prováděcí dokumentace, kolaudace) ve výši 6,8 mil. Kč bez DPH! Tyto náklady má v plné výši hradit Město Kunštát. To však dosud nemělo nejmenší šanci ovlivnit průběh přípravy. Dnes už víme, že si Město Kunštát mohlo zorganizovat výběrová řízení na přípravu stavby samo a výrazně ušetřit, i když nám v minulosti starosta tvrdil opak. Veškerá výběrová řízení a smlouvy s dodavateli uzavíral Svazek VAK Boskovice zřejmě po ústní dohodě se starostou Kramplem. Město Kunštát nemá se Svazkem VAK Boskovice uzavřenu žádnou smlouvu. Jen se po něm požaduje vše zaplatit a to i přesto, že se ke krytí všech těchto výdajů v prohlášení na Svaz VKMO s.r.o. ze 3.2.2005 zavázal Svazek VAK měst a obcí Boskovice. V příloze č. 1 stanov Svazku VAK je navíc jasně uvedeno, že pokud je svazek investorem akce, hradí plně přípravu stavby, tzn. pořízení projektové dokumentace všech stupňů, náklady na inženýrskou činnost a vypořádání pozemků.
Toto je však jen začátek této pro Kunštát stavby století! Předpokládané náklady na samotnou stavbu jsou podle posledních údajů ve výši 83,5 mil. Kč a neustále narůstají. Dá se předpokládat, že po dokončení stavby budou nad 100 mil. Kč. Závazek Města Kunštát je uhradit 27% z těchto nákladů. Neustále se nám ze strany starosty Krampla a zástupců Svazku VAK a firmy AQUA PROCON s.r.o. předkládá, že máme jedinečnou šanci využít dotací z EU. Skutečnost je ale taková, že Město Kunštát bude muset na tuto akci vynaložit po započtení DPH min. 40 mil. Kč, což ochromí jakýkoliv rozvoj Kunštátu na dlouhá léta. To ale nemluvíme o úrocích z úvěru, který si Město Kunštát bude muset vzít! To že nám bude dotace přidělena, navíc ještě není vůbec jisté. Kde Město Kunštát vezme další prostředky na opravu místních komunikací, když součástí stavby je běžně jen dočasné zapravení?
Je toto vše vůbec Kunštátu zapotřebí? Celá akce je připravována pro splnění podmínky EU o čištění odpadních vod do roku 2010. Tato podmínka se ale týká jen obcí a měst nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Kunštát má ale dnes 1620 EO. Proč jsou ale do projektu zahrnuty obce Rudka a Újezd, když v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje je jejich rekonstrukce plánovaná až na roky 2012-2015? Proč se v záměru projektu tvrdí, že v těchto obcích není vůbec žádná kanalizace? Proč toto tvrzení opakuje starosta Krampl v Regionálních novinách dne 1.3.2005 a stejné uvádí tajemník Svazku VAK Ing. Dryšl ve vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí? Skutečnost je taková, že kanalizace v těchto obcích je a na kanalizaci v Újezdě bylo vydáno kolaudační rozhodnutí v roce 1994 a 28.3.2002 byl Svazkem VAK schválen provozní řád této kanalizace!
Je potom finanční rozvaha, ve které se zvažovaly varianty samostatných ČOV v těchto obcích nebo čerpání na ČOV v Kunštátě správná, když se se stávající kanalizací v obcích vůbec neuvažovalo? Je nutné zcela rozkopat tyto obce a zbudovat v nich oddílnou kanalizaci? Jsou občané připraveni na to, že i jich se toto bezprostředně dotkne nutným rozdělením přípojek z rodinných domů na dešťové a splaškové vody, které si budou platit sami? Je nutné zcela přestavět ČOV v Kunštátě dokončenou teprve v roce 1994 a to jen proto, že se údajně musí navýšit její kapacita z důvodu čerpání z obcí Rudka a Újezd? Nestačila by intenzifikace ČOV, když horší výsledky čištění jsou zřejmě způsobeny jejím malým zatížením?
Proč se těmito otázkami nezabývá starosta Krampl ani městská rada? Je starosta schopen a hlavně oprávněn sám o všech těchto věcech rozhodovat? Nepřekročil starosta svým jednáním svoje pravomoci? Je jednání Svazku VAK a firmy AQUA PROCON s.r.o. i její dceřiné firmy AP Investing s.r.o. seriózní? Není chybou, že celou přípravu stavby od záměru zajišťovala jedna firma - AQUA PROCON s.r.o.? Je správné, že firmy podávající nabídky na geodetické zaměření byly osloveny přímo firmou AQUA PROCON s.r.o.? Pracovní schůzky s touto firmou konané 25.2.2005 se bohužel nemohli zúčastnit všichni zastupitelé, neboť nebyli starostou záměrně pozváni.
Naší snahou není (jak je nám mnohdy předkládáno) sabotovat kroky pana starosty a městské rady, ale snaha o to, aby tato finančně extrémně náročná akce byla provedena s cílem dosáhnout zákonem požadovaného efektu v oblasti čištění vod s co nejmenším finančním dopadem na rozpočet města. Starosta a městská rada prozatím preferuje variantu začlenění Kunštátu do projektu Dyje II. etapa. Na průběh celé akce (výběr, zhotovitele, stavební dozor atd.) však bude mít město v tomto případě nulový vliv – investorem akce bude Svaz VKMO, s.r.o.. Kunštát se pak může ocitnout v nechtěné roli účastníka, který se „pouze“ finančně podílí na celé akci. Na dalším jednání MZ navrhneme posouzení celé koncepce a navržení dalších možných řešení nezávislým znalcem z oboru, nejlépe z akademické oblasti, aby se předešlo spekulacím o podjatosti. Považujeme rovněž za nutné, aby se všichni zastupitelé důkladně seznámili s dostupnými materiály jako je např. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje územní celek Blansko, ve kterém je tato problematika zevrubně popsána. To pak umožní vést nad touto problematikou diskuzi, po které část zastupitelů volá a rovněž umožní MZ se znalostí věci odpovědně rozhodnout o dalším postupu.
Z celého je patrná snaha poukázat na pochybení, kterých se v tomto případě předkladatelé návrhu svou jednostranností dopustili a nepřipustit, aby z rozpočtu města - a v konečném důsledku z kapes občanů Kunštátu formou poplatků za stočné – byly neuváženým rozhodnutím zastupitelstva vynakládány větší finanční prostředky, než je nezbytně nutné. Je to už téměř čtyři měsíce co jsme na problém upozornili a od té doby starosta ani městská rada neudělali jediný konstruktivní krok k vyřešení situace. Městské radě jsme zaslali dopis s jasnými dotazy na dosavadní postup při přípravě celé akce. Odpověď je ale taková, že celá problematika bude znovu diskutována na semináři se zpracovatelským týmem, který je naplánován na 22.3.2005 na 13.00 hodin. Výsledkem tohoto jednání má být konečné rozhodnutí. To ale není možné, protože rozhodnutí může vzejít jen z veřejného zasedání MZ. Na semináři, svolaném zřejmě záměrně na nevhodnou dobu si někteří zastupitelé, kteří se budou moci uvolnit ze zaměstnání, pouze vyslechnout stanovisko firmy AQUA PROCON s.r.o.


 
   Komentáře k příspěvku
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.