Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2591)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22960
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Já nevím

známka (5.45)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

Zápis ze zasedání ZM 25. 4. 2005

Zápis ze zasedání ZM 25. 4. 2005


Zápis ze zasedání ZM 25. 4. 2005

ZÁPIS
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Kunštát

konaného dne 25.dubna 2005 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kunštátě

Starosta Lumír Krampl zahájil 2.zasedání Zastupitelstva města Kunštát v 17 hodin a všechny přivítal.

Bod č. 1: Technický bod

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Kunštát a na internetových stránkách města, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: prezenční listina je přiložena k originálu zápisu.

Zapisovatelkou byla jmenována Dagmar Konečná.

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2.zasedání zastupitelstva města. Navrženi byli p. Jindřich Pavlů a p. Lubomír Mareček.

Pan Pavlů podal protinávrh, aby ověřovatelem zápisu byl místo něho Ing.Petr Sojka.

Navržení vyslovili svůj souhlas.

Usnesení č. 02/01

Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2.zasedání ZM Kunštát Ing.Sojku a p. Marečka.

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2


Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.Usnesení č. 02/02
Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání ZM Kunštát:

1) Technický bod

2) Kontrola úkolů uložených z minulého zasedání

3) Výstavba nové kanalizace

4) Zpráva o činnosti Rady města

5) Závěrečný účet obce

6) Rozpočtové opatření č. 1/2005

7) Hospdaření města k 31. 3. 2005

8) Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Mateřská škola a

Základní škola

9) Různé

Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0

Bod č. 2
Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města Kunštát
Tajemník Ing.Stanislav Kolář sdělil, že na posledním zasedání ZM dne 17. 2. 2005 byly uloženy dva úkoly:


- svolání pracovního semináře k akci „Kanalizace a ČOV Kunštát“ za účasti zpracovatelského týmu, který se podílel na přípravě uvedené investiční akce a členů ZM. Tento seminář se uskutečnil 22. 3. 2005 – úkol splněn


- zabezpečit zpracování návrhu pro zpracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát s termínem do 30. 4. 2005 – zpracování návrhu zadáno.

Usnesení č. 02/03

Zastupitelstvo města bere na vědomí přednesenou informaci.

Bod č. 3: Výstavba nové kanalizace
Do dnešního jednání byli přizváni odborníci – Ing. Bc. Hubáčková, Doc. Ing. Hlavínek, CSc., Ing. Šebek, Ing. Král, Ing. Dryšl, Ing. Kocian, kteří podali vysvětlení k výstavbě nové kanalizace a zodpověděli dotazy zastupitelů města.

Ing. Hubáčková, jako vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje upozornila na skutečnost, že záměr projektu Ochrany vod povodí řeky Dyje II byl ze strany jejich odboru několikrát připomínkována. Některé připomínky nebyly dosud dořešeny. V roce 2004 požadovala projednání projektu se starosty. Vzhledem ke zmocnění Svazku VKMO k zastupování měst a obcí k tomu ale nedošlo. Nebylo doporučeno do projektu zahrnout i městské části Rudku a Újezd, protože nesplňují požadavky na jednotnou aglomeraci. Upozornila na složitost projednávání a schvalování tak velkého projektu jakým Dyje II je, protože zasahuje i do více krajů.

Doc. Hlavínek z VUT Brno objasnil závěry ze svého Posouzení návrhů technického řešení na předmětnou akci, jejíž zpracování bylo zadáno pracovní skupinou zastupitelů. Vysvětlil možnost posunu připojení městských částí na léta 2012-2015, což je v souladu s PRVK. Dále objasnil návrh rozšíření ČOV.

Ing. Šafář shrnul stanovisko pracovní skupiny zastupitelů, která byla spontánně utvořena na semináři k této akci dne 22.3.2005. Zdůraznil, že cílem skupiny bylo zhodnotit situaci ekonomicky a technicky bez politických vlivů. Uvedl, že přestože celkové investiční náklady dle úsporné varianty Doc. Hlavínka a záměru Dyje II jsou zhruba srovnatelné je zásadní rozdíl v jejich rozložení. Ve variantě Doc. Hlavínka jsou nižší náklady na rekonstrukci ČOV, větší délka kanalizace při reálné ceně za běžný metr. Investice do ČOV je vhodné minimalizovat, protože stavební i technologická část má několikanásobně nižší životnost ve srovnání s kanalizací. Zásadní rozdíl je v ceně projektové přípravy stavby po vydání stavebního povolení, kterou Kunštát musí hradit v plné výši, protože se jedná o neuznatelné náklady bez možnosti čerpání dotace. Tyto náklady jsou u projektu Dyje II více než dvojnásobné. Dalšími výhodami je, že Kunštát v případě svého samostatného postupu má možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů s možností získání větší míry dotace, má možnost ovlivnit průběh přípravy stavby i stavby samotné, celkovou výši nákladů a výběr dodavatelů. Vzhledem k těmto skutečnostem pracovní skupina zastupitelů doporučuje jako výhodnější samostatný postup města.

Ing. Král – předseda Svazku VAK uvedl, že chápe obavy zastupitelů z finanční náročnosti akce. Se stejným problémem se v minulosti potýkalo i Město Blansko. Výhodou Města Blanska byla ale skutečnost, že velká část nákladů mohla být hrazena z „plusovosti“ Města Blanska ve Svazku VAK. Po diskuzi bylo konstatováno, že k poměru k rozpočtu města znamenala investice do kanalizace pro Město Blansko několikanásobně menší zátěž než by znamenala pro Město Kunštát. Ing. Král, ale zdůraznil, že při přípravě záměru stavby nebyla známa výhodnější možnost získání dotace než z Fondu soudržnosti.

Ing. Kocián uvedl, že je rozumné oddálit řešení odkanalizování obcí Rudka a Újezd na léta 2012 – 2015, což je zcela v souladu s PRVK, který firma Aquatis zpracovávala. Dále konstatoval, že řešení i celkové náklady rekonstrukce ČOV navržené v posouzení Doc. Hlavínka korespondují s odhadem uvedeným v PRVK.

Ing. Šebek konstatoval, že řešení, které firma AQUA PROCON předložila bylo zpracováno dle zadání Svazku VAK. V zadání bylo požadováno navýšení kapacity ČOV na 2600 EO, připojení Sychotína, Rudky a Újezda na ČOV Kunštát a rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě v Kunštátě. Technické řešení není v rozporu s posouzením Doc. Hlavínka, rozdíl je v načasování připojení Rudky a Újezda na ČOV Kunštát.

Na závěr se všichni zúčastnění odborníci shodli na faktu, že normy na vypouštění odpadních vod do recipientu jsou v ČR tvrdší než v ostatních státech EU a není možné odhadnou vývoj legislativy v budoucnosti. Vzhledem k životnosti technologie ČOV, která se uvažuje 15 let je vhodné provést její rekonstrukci jen v nezbytně nutném rozsahu.

Ing. Sojka upozornil na skutečnost, že řádný termín pro podání žádosti na Fond soudržnosti byl do 31.3.2005 a Projekt Dyje II v tomto termínu podán nebyl. Dále uvedl, že již teď je zřejmé, že finanční objem podaných žádostí je již v tuto chvíli značně vyšší než vyčleněné prostředky na dotaci z EU. Dále upozornil na zápis z jednání představenstva Svazku VAK, ve kterém je uvedeno, že byla provedena aktualizace časového harmonogramu a to pro případ, že by mohla ČR čerpat prostředky z Fondu soudržnosti z mimořádného navýšení. Podle Ing. Sojky je mimořádné navýšení nepravděpodobné.Zastupitelé města se rozhodli hlasovat o návrhu: Kdo je pro, aby Město Kunštát s investiční akcí Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín setrvalo v „Programu Dyje II“.

Ing. Sojka podal návrh, aby se vzhledem k zásadnímu rozhodnutí hlasovalo jednotlivě.

Hlasování: pro 13 proti 1 zdržel se 1
O návrhu bude hlasováno jednotlivě.

Hlasování: pro - p.Krampl, MVDr.Wetter (2)

proti - pp.Prchalová, Mareček, Pavlů, Ing.Sojka, Ing Šafář,

Ing.Císek, p. Konopáč (7)

zdržel se – pp.Křepela, Hrdlička, Sehnal, Mgr.Pelikánová, Neudert,

Mgr.Všianský (6)Usnesení č. 02/04

Zastupitelstvo města schvaluje vystoupit z „Programu Dyje II a následně pokračovat

v akci „Kanalizace a ČOV Kunštát“ samostatně.Zastupitelstvo města jmenuje pracovní skupinu v tomto složení: Mgr.Všianský, p. Mareček, Ing. Šafář, Ing. Sojka, p.Konopáč.

Hlasování. pro 15 proti 0 zdržel se 0

Následně zastupitelstvo města stanovilo mandát pracovní skupiny:


- zorganizovat výběrové řízení na projektanta na projekt „Rekonstrukce výstavby kanalizace a ČOV v Kunštátě a Sychotíně dle úsporné varianty doc. Hlavínka ze dne

15. 4. 2005.


- doporučí vítěze tohoto výběrového řízení ke schválení zastupitelstvu města a předloží

zastupitelstvu vyhodnocení tohoto výběrového řízení


- pověřuje členy pracovní skupiny k jednání o smlouvě se Svazkem VaK, VaS atd. o

převzetí, předání, (odkoupení) již zhotovených podkladů, zejména geodetické zaměření,

projektová dokumentace skutečného stavu kanalizace, ČOV apod.

Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0


Usnesení č. 02/05

Zastupitelstvo města schvaluje určení rezervy rozpočtu na r. 2005 ve výši 2mil.Kč jako rezervu na projekt pro územní rozhodnutí „Kanalizace a ČOV Kunštát“.

Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0


Bod č. 4 Zpráva o činnosti Rady města Kunštát

Mgr.Vladimír Všianský přečetl zprávu o činnosti Rady města,která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.Usnesení č. 02/06
Zastupitelstvo města bere na vědomí přednesenou zprávu

Bod č. 5 Závěrečný účet obce

Zprávu přednesla Ing. Alena Marková, obdrželi členové ZM.Usnesení č. 02/07
Zastupitelstvo po projednání závěrečného účtu města Kunštát za rok 2004 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kunštát za rok 2004 vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, a konstatuje, že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření města byly napraveny a v jejich důsledku nebyla městu Kunštát způsobena škoda.
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 1/2005 – Ing.Marková
Původní rozpočet je navrhováno povýšit o 279.500 Kč a pokud bude návrh schválen bude rozpočet vyrovnaný ve výši 24.384.500Kč s rezervou výdajů 1.950.000Kč.

Usnesení č. 02/08
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2005
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0

Bod 7 Hospodaření města k 31. 3. 2005 – Ing.Marková
Příjmy celkem byly zúčtovány v částce 5.623.872 Kč, což představuje 24,46% původního rozpočtu. Výdaje se uskutečnily ve výši 4.859,732Kč, což je 20,16% původního rozpočtu výdajů.

Zůstatek pohledávek ke konci I. čtvrtletí činil 1.110.406,20Kč.

Závazky včetně nesplaceného úvěru a vkladů na výstavbu 22 BJ evidujeme v částce 7.805.886Kč. Na účtech byl zůstatek ve výši 3.143.903Kč.

Zastupitelstvo města bere na vědomí přednesenou informaci.Zastupitelstvu města byl předložen soupis pohledávek, které byly navrženy k odpisu.

Usnesení č. 02/09
Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek dle přiloženého soupisu.

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2


Bod č. 8 Dodatky ke zřizovacím listinám MŠ a ZŠ - Ing.Kolář

Byly zpracovány dodatky, které upravují předmět činnosti hlavní i vedlejší včetně stravování a způsob jmenování statutárního orgánu a jednání jménem příspěvkové organizace.

Usnesení č. 02/10
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1/2005 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Kunštát, okres Blansko schválené zastupitelstvem města dne 23. 11. 2003 a dodatek č. 1/2005 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Kunštát, okres Blansko, schválené zastupitelstvem města dne 19. 9. 1994.

Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0Bod č. 9 Různé

Starosta p.Krampl informoval, že na žádost občanů Sychotína jednal s Dr. Rusnikem ve věci odborného posouzení stavu Sychotínského potoku. Bylo předběžně dohodnuto, že vypracovaná studie by řešila terénní šetření, zpracování mapových podkladů a závěrečnou zprávu s ekonomickým rozborem. Náklady 42tis.Kč bez DPH.

Usnesení č. 02/11

Zastupitelstvo města schvaluje zadání vypracování studie k odbornému posouzení Sychotínského potoka u Dr. Rusnika.

Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva města Kunštát ve 20.30 hodin.V Kunštátě, dne 25. 4. 2005Zapsala: KonečnáLumír Krampl

starosta města

Ověřovatelé zápisu:


   Komentáře k příspěvku
 
LReXUwOCxR (10.08.2016 03:22:14) pbvt48b7t60@yahoo.com  http://oprftnovq.com
LNVmtHhb
   Hi Paul, when you say &#;&208semantics2#8221; are you thinking of a unified rule language or something different? I realized this morning I stupidly and probably mistakenly assumed you are referring to a unified language.It occurred to me, you could be referring to knowledge base centric approach like haley authority. Which were you thinking of?thankspeter
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.