Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2591)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22960
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Kunštát

známka (5.51)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

Kunštátské informace 7/2003 8. ročník
www.kunstat.com e-mail: mu@kunstat.com

Informace z jednání Rady města (RM) - vybrané části
9.6.2003
RM projednala:
- Příslib dotace z ministerstva financí ve výši 4,5 mil. Kč - na rekonstrukci stravování a topení v ZŠ.
- Nabídku firmy KORA na provedení zpevnění komunikace mezi bytovými domy a garážemi na ul. Nová.
- Nabídku firmy IS Letovice na vybudování kanálových vpustí v ul. Zámecká, Sokolská, u hřbitova a v Újezdě.
- Informaci o zajištění referenda.
- Hygienické podmínky provozu stánku na koupališti.
- Výsledky jednání s VaS Boskovice ohledně vodovodu v Újezdě.
- Možnost převodu Jelínkovy chaty ze státu na město.
RM schválila:
- Dokoupení materiálu pro SDH Kunštát z důvodu zařazení SDH do kategorie SPO.
- Zadání vybudování kanálové vpusti v Újezdě firmě IS Letovice.
- Zadání zhotovení projektu pro územní řízení včetně zaměření a geoprůzkumu firmě Agroprojekt Brno na uvažovanou výstavbu rybníka nad firmou BEST Business.
- Dodatek ke smlouvě o dílo č. 36/2002 na vyhotovení provozních řádů vodovodů Kunštát, Sychotín, Rudka, Újezd.
- Vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č. 1109/0, k.ú. Kunštát.
- Vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 2/1, k.ú. Újezd.

23.6.2003
RM projednala:
- Postup na údržbě přívodního potrubí vody do koupaliště.
- Harmonogram prací na dokončení sociálního zařízení na Prádle.
- Výsledky hlasování v referendu.
- Žádost o rozšíření parkovacích míst na ul. Nová.
- Žádost oddílu malé kopané Újezd a tenisového klubu o příspěvek.
RM schválila:
- Použití výsledku hospodaření za rok 2002 v MŠ a penzionu.
- Zorganizování kurzu na obsluhu motorové pily pro SDH Kunštát.
- Geometrické zaměření pozemku p.č. 387/3, k.ú. Touboř.
- Systém zpracování účetnictví města Kunštát.
- Opravy bytu v kulturním domě.
- Příspěvek na dopravu SDH Sychotín na mistrovství republiky v požárním sportu.

Zasedání RM pokračovalo v OV Sychotín, místostarosta zhodnotil plnění úkolů z minulého jednání a seznámil se záměry v následujícím období.
Připomínky, požadavky OV a občanů: oprava střechy a opěrné zdi na Prádle, vybudování kanálové vpusti, vyčištění kanalizace, umístění zrcadel (výjezd u Houdkových, křižovatka od Makova), vyčištění koryta potoka od Rozseče a Petrůvky včetně svolání jednání pro zajištění opravy koryta, oprava mostku u Houdkových (malá průtočnost) a lávky pro pěší u Macháčkových, oprava venkovní omítky u kaple, oprava komunikací - Mlýnská, k Havelkovým.

Školní rok 2002-03 byl úspěšně ukončen
V jarních měsících jsme Vás postupně informovali o úspěších našich žáků ve školních, okresních, krajských kolech i na celostátní úrovni. Myslím, že je vhodná doba některé významné události připomenout a doplnit je informacemi novými.
V letošním roce musíme velmi šetřit s prostředky na provoz školy, protože v rozpočtu Městského úřadu v Kunštátě se počítá s částkou pro naši školu o zhruba 300 tisíc méně, než škola na svůj nejnutnější provoz potřebuje. Nutno však podotknout, že podle nových hygienických předpisů je ve škole naprosto nevyhovující kuchyně, jídelna a kotelna. Tady se naopak MěÚ podařilo získat přes 4 miliony na opravy a nutné splnění podmínek k dalšímu fungování těchto zařízení. Úpravy se uskuteční v roce 2004.
Kromě základní výchovně vzdělávací práce připravili učitelé pro žáky řadu různých zajímavých aktivit. Žáci se zúčastnili mnoha soutěží na různých úrovních a v různých předmětech. Např. v anglickém jazyce, výtvarné výchově, Pythagoriádě, Děti Země a na závěr roku ve školní přehlídce zpěváků a recitátorů. Naši žáci byli také úspěšní v olympiádě z AJ, ČJ, chemie, matematiky, zeměpisu. Zúčastnili se různých divadelních představení a výstav v Lysicích, Boskovicích i v Brně, včetně anglického divadla. Vystoupení pro důchodce v Penzionu s předáním dárků připravili žáci na Vánoce a Velikonoce.
Dále se žáci zapojovali do besed s americkými studenty, s kosmetičkou, lékařem, besedovali o zdravé výživě, účastnili se přednášek k protidrogové prevenci a pracovali na projektech o Evropské unii, na Projektu „Občan“ s celostátním slyšením v Senátu ČR, na mezinárodním výtvarném projektu Směry v moderním umění. Žáci sedmého ročníku se zajímali o miniprojekty v občanské a rodinné výchově na téma Odpady v Kunštátě, osmáci bydlením a nejstarší ročníky světovým náboženstvím. Exkurze měly za úkol doplnit učivo různých předmětů praktickou návštěvou blízkých i vzdálenějších lokalit. Takže vedle nedalekého rómského pracovního tábora v Žalově a muzea v Boskovicích se žáci podívali do vzdálenějšího Design centra v Brně, do hřebčína v Napajedlích nebo do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách a podobně. Škola zorganizovala sběr papíru, ve spolupráci s místními hasiči ukázku techniky a práci záchranářů, se Zdravotním ústavem v Blansku Den zdraví, pečení perníků pro Mikulášskou nadílku a Vánoční jarmark. V oblasti sportu významnějšího úspěchu dosáhla mladší a starší děvčata ve florbalu. Po zisku Přeborníka okresu a 2. místa v kraji však svou sportovní činnost ukončila.
M. Bartošová získala 2. místo v běhu na 60m v Poháru Rozhlasu i ve skoku do výšky v Kunštátské laťce. Mladší hoši se umístili 4. v okresním kole Přespolního běhu. Od začátku června máme ve škole i Mistra Republiky v In line hokeji, kterým se stal v Pardubicích O. Pozděna z 5. třídy. Všechny aktivity s podrobnějším umístěním žáků, tříd a s dalšími konkrétnějšími údaji najdete na naší web. adrese: www.zs.kunstat.com.
Na závěr jen pro zajímavost trochu statistiky:
Škola má 17 tříd, 371 dětí (185 hochů, 186 dívek), na vysvědčení se rozdělilo 3.939 známek (1-2621x, 2-737x, 3-422x, 4-156x, 5-3x). Průměrná známka školy je 1,48. Třída s nejlepším průměrem byla 1. a 2., s nejhorším průměrem 7.b., kde se také rozdaly 4 dvojky z chování z celkových 7 na škole a jedné trojky ! V druhém pololetí právě ukončeného školního roku zameškali žáci celkem 18.366 omluvených hodin a 163 hodin neomluvených, což je něco málo přes 51hodin na žáka.
Za ZŠ Kunštát zpracoval : L. Dostál


Poděkování:
Děkujeme paní učitelce Aničce Smejkalové za pozitivní přístup k dětem a přejeme hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
Rodiče dětí, které uměla nejen spravedlivě potrestat, ale i dostatečně pochválit, povzbudit, motivovat.
Děti Vás, paní učitelko, mají, i přes Vaši přísnost, rády.Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
Karolína Novotná, Kunštát, Hliníky 236, nar. 23.5.2003
Tomáš Havlíček, Palackého 188, Kunštát, nar. 26.5.2003
Lucie Bělehrádková, Sychotín 4, nar. 15.6.2003

Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou pohodu přejeme Všem, kteří v měsíci č e r v e n c i oslaví svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslaví 75 a více let.

Marie Jakubcová, Újezd 60
Ludmila Peterková, Kunštát 187
Miroslava Merunková, Rudka 77
Ludmila Tulcová, Kunštát 345
Zdenka Václavková, Kunštát 472
Růžena Vitoulová, Kunštát 366
Božena Pařízková, Sychotín 14
Božena Pokorná, Kunštát 266

Loučíme se s panem Aloisem Dvořáčkem, Újezd 19, který zemřel 19.6. 2003 ve věku 78 let.
Čest jeho památce !


Žádám občany, kteří si podali na MěÚ Kunštát žádost o vydání občanského nebo cestovního průkazu, aby si své doklady přišli vyzvednout. Vydání OP a CP trvá 1 měsíc. Na MěÚ jsou Vaše doklady od vydání i 5 měsíců. Často občan postrádá cestovní pas až před výjezdem do zahraničí. mat-


 
   Komentáře k příspěvku
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.