Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2592)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22961
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
FBK Predators Kunštát

známka (5.53)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

Kunštátské informace 1/2004
KUNŠTÁTSKÉ
INFORMACE
1/2004 9.ročník
www.kunstat.com e-mail:mu@kunstat.com

Informace z jednání RM a ZM – vybrané části
RM 8. 12. 2003
RM projednala:
- závěry z kolaudace dostavby fotbalových kabin a rekonstrukce domu č.p. 105 na knihovnu a informační středisko
- příslib zajištění finančních prostředků na rekonstrukci kuchyně ZŠ
- návrh způsobu opravy povrchu schodiště u MŠ
- návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2003, kterou se stanovuje poplatek za odvoz domovního odpadu
- zápis z předběžné kontroly hospodaření města za rok 2003 provedené krajským úřadem – nebylo zjištěno závad
- dodatek ke smlouvě na odvoz komunálních odpadů
- zápis z jednání sociální komise
- výsledky ohniskové deratizace
RM schválila:
- návrh příkazní smlouvy na zajištění chodu sportovní haly
- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem KD Hluboké do 31. 3. 2004
- smlouvu o dílo na prohrnování sněhu na místních komunikacích v zimním období

RM 22. 12. 2003
RM projednala:
- návrhy na řešení prostoru kolem kostela zpracované Urbanistickým střediskem
- nabídku na zhotovení autobusové čekárny na ulici Palackého
- podmínky pronájmu kotelen a dodávek tepla
- zápisy z jednání stavební komise
- závěry z diskuze na zasedání ZM
- protokol z kontroly skládky odpadu Podchlumí provedené ČIŽP Brno
RM schválila:
- žádost o pronájem části náměstí za účelem organizování prodejních trhů 1 x měsíčně v roce 2004

ZM 18. 12. 2003
ZM vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejícího zasedání a informaci o činnosti RM za uplynulé období.
ZM schválilo:
- rozpočtové opatření č. 3
- rozpočtové provizorium pro rok 2004
- prodej a převod pozemků
- obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny
- obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o místních poplatcích
- obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- pokračování na přípravných pracích na řešení prostoru v okolí kostela
- směrnici č. 3/2003 o cestovních náhradách
- návrh změn územního plánu města Kunštát
- dodatek k veřejnoprávní smlouvě na projednání přestupků
s městem Boskovice.
UPOZORNĚNÍ:

ZM schválilo dne 18. 12. 2003 na základě novely zákona o místních poplatcích obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o místních poplatcích, která mimo jiné stanovuje poplatky ze psů. Tyto poplatky platí držitel (dříve majitel) psa staršího 3 měsíce (dříve 6 měsíců). Sazby poplatků činí:
a) v Kunštátě 200 Kč
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč

b) v Touboři, Hlubokém, Rudce, Sychotíně, Újezdě 100 Kč
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu za kalendářní rok a jednoho psa 50 Kč
U druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o
40 %. Poplatek je splatný do 15. 2. 2004.

Dále ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003, která stanovuje výši poplatku za odvoz domovních odpadů na území města. Z dosavadních 300,- Kč se poplatek zvyšuje pro rok 2004 na 330 Kč/osoba/rok a je splatný do 15. 2. 2004. Přesáhne-li poplatek za rodinu 1000,- Kč, je možné jej uhradit v 2 stejných splátkách a to do 15. 2. a 30. 6.

Úplné znění uvedených vyhlášek je vyvěšeno na úřední desce MěÚ. -taj-


Odvoz popelnic:
Leden 7.1. 21.1.
Únor 4.2. 18.2.
Březen 3.3. 17.3. 31.3.
Duben 14.4. 28.4.
Květen 12.5. 26.5.
Červen 9.6. 23.6.
Červenec 7.7. 21.7.
Srpen 4.8. 18.8.
Září 1.9. 15.9 29.9.
Říjen 13.10. 27.10.
Listopad 10.11. 24.11.
Prosinec 8.12. 22.12.

Kontejnery - termíny svozu:
Březen 20.3.
Červen 26.6
Září 18.9 jen okolní obce
25.9. jen Kunštát
Prosinec 11.12.

Touboř 8.30 - 8.45
Hluboké 9.00 - 9.15
Sychotín 9.20 - 9.40
Rudka 9.50 - 10.10
Kunštát - Hliníky 10.15 - 10.25
Kunštát - KD 10.30 - 10.50
Kunštát - Nová 10.55 - 11.15
Újezd 11.20 - 11.40

Změna času přistavení kontejneru:
Újezd 18.9. 10.15 - 10.30
Kunštát - Hliníky 25.9. 8.30 - 8.50
Kunštát - KD 8.55 - 9.15
Kunštát - Nová 9.20 - 9.40Informace pro rodiče ze Základní školy Kunštát

1. Oznamujeme rodičům, že od února opět musíme změnit organizaci výuky. Z důvodu úspor v resortu školství byly školám stanoveny pro rok 2004 nové, nižší, normativní počty zaměstnanců a snížen počet hodin, které smí škola týdně odučit. Naší škole byl snížen povolený počet pedagogů o jednu osobu a týdenní počet hodin byl snížen o 30. Z tohoto důvodu musíme sloučit nejméně početné třídy 9. ročníku a upravit rozvrh výuky. Doufáme, že tato změna je letos již poslední.
2. Od prosince 2003 nám JmKÚ Brno povolil opět otevřít druhé oddělení školní družiny. ŠD bude zajišťovat i ranní dozor nad dojíždějícími žáky. Ve ŠD mohou také čekat na autobus nebo zájmovou činnost děti dojíždějící i místní až do 15.00 hod. I druhé oddělení ŠD bude pracovat podle výchovného plánu pro ŠD, nepůjde tedy jen o pouhé hlídání dětí.
3. Třídní schůzky před pololetní klasifikací se uskuteční v pondělí 12.1.2004 odpoledne. Pozvánky budou v žákovských knížkách.
4. Zápis do 1. ročníku ZŠ v Kunštátě se uskuteční v úterý 3. února 2004 od 12.00 hod. v 1. třídě. K zápisu se mohou dostavit děti, které dovrší k 31.8.2004 věk šesti let. Prosíme rodiče, aby u zápisu předložili rodný list dítěte.
5. Poslední lednový týden organizuje škola lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku. Vedoucím kurzu je Mgr. Štesl. Podrobné informace žáci dostanou.
6. Vysvědčení za 1. pololetí bude žákům vydáno ve čtvrtek 29.1. a v pátek 30.1. jsou pololetní prázdniny.
7. Při humanitární akci vybraly děti v podobě zrušených desetníků a dvacetníků přes 2 tisíce Kč. Tato částka byla zaslána na fond postižených dětí.
8. V sobotu 6.12. se naši žáci zapojili do akce rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kunštátě. Prodejem svých výrobků, perníčků, svícnů, svíček a malovaného hedvábí získali částku 1854,- Kč, která byla zaslána na zakoupení dárků pod vánoční strom ARCHY CHANTAL.
Do Nového roku 2004 přeje všem rodičům hodně radosti ze studijních i osobních úspěchů jejich dětí.
vedení ZŠ Kunštát


MUDr. Jana Bočková - zubní ambulance Kunštát
nám. ČSČK 38, tel. 516 462 203

oznamuje s platností od 1.1. 2004 změnu pracovní doby a personálního obsazení

Po 10.00 - 17.00 MUDr. Bočková Jana
Út 7.00 - 15.30 MUDr. Bočková Jana
St 7.00 - 13.30 MUDr. Kacúrová Jana
Čt 7.30 - 12.00 MUDr. Kacúrová Jana - ZŠ
Pá 7.00 - 13.30 MUDr. Bočková Jana

Upozorňujeme pacienty, že bolestivé případy budou ošetřovány na začátku pracovní doby.PODĚKOVÁNÍ:

Děkuji všem, kteří se zúčastnili zájezdu do Brna na vánoční trhy, zvláště paní R. Dostálové, paní K. Slavíkové a dětem za pěkné pěvecké vystoupení. Poděkování za kvalitní výkon
patří také tanečním skupinám VIKTORKY a BERUŠKY.
No Nového roku přeji zpěvákům a tanečníkům hodně elánu a dobrých výsledků. Hana BartošováZ kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Veronika Šauerová, Kunštát, nar. 5.12.2003
Vít Olšan, Sychotín, nar. 5.1.2004

Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou pohodu přejeme Všem, kteří v měsíci lednu oslaví svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslaví 75 a více let.
Samková Marie, Kunštát 125
MUDr. Kubíček Ladislav, Sychotín 3
Puklová Milada, Újezd 18
Hrozová Vlasta, Kunštát 472
Nečasová Alžběta, Kunštát 177
Dostálová Jarmila, Touboř 2
Zahradníková Josefa, Kunštát 472
Kopecká Františka, Rudka 32
Lamplot Josef, Kunštát 210
Entlerová Marie, Újezd 72

Oznamujeme, že zemřeli:
Nejedlý Josef, Touboř 24, zemřel 6.12.2003, nar. 1926
Pařízková Božena, Sychotín 14, zemřela 20.12.2003,
nar. 1928
Šamšulová Ludmila, Kunštát 158, zemřela 20.12.2003,
nar. 1924 Čest jejich památce !
   Komentáře k příspěvku
 
rLwUjOherWbl (08.01.2012 06:16:48) mokca@seznam.cz  http://www.google.com/
vGhCYStfXXhRxKfx
   Alakazaam-inoframiton found, problem solved, thanks!
 
ibVCCEHvfYtcGiJK (06.01.2012 10:40:43) kim@clementinecafe.com  http://www.bing.com/
kWUEJSrHkrJ
   I really appreciate free, succinct, reilblae data like this.
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.